0
Bekijk ons aanbod voor uw Volvo!

Algemene Voorwaarden van ACTuning

Algemene Voorwaarden van ACTuning, Textielstraat 2 gevestigd in Oldenzaal, info@actuning, KvK-nummer 06030802, BTW-nummer NL806850012B01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van ACTuning zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van ACTuning worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ACTuning ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van ACTuning zijn vrijblijvend en ACTuning behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door ACTuning. ACTuning is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt ACTuning dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, verzending binnen Nederland geschied franco huis, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden verbonden. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van ACTuning.
3.3 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is ACTuning gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is opdrachtgever gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door ACTuning.
3.5 Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de getoonde prijzen en/of teksten.

Artikel 4. Levering
4.1 De door ACTuning opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. In het kader van de regels van koop op afstand zal opdrachtnemer bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 dagen moeten uitvoeren. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling hierover bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
Overschrijding van enige leveringstermijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien opdrachtgever al hetgeen opdrachtgever op grond van enige overeenkomst aan ACTuning verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op opdrachtgever over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Opdrachtgever dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ACTuning geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 ACTuning garandeert niet dat de aan opdrachtgever geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk te melden aan ACTuning
7.2 ACTuning dient een gemelde klacht binnen 30 dagen na melding af te handelen. Indien dit niet lukt moet ACTuning opdrachtgever daarvan direct op de hoogte stellen met vermelding van de vermoedelijke vertragingsduur.
7.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft ACTuning de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.4 Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft opdrachtgever het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan ACTuning te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en indien van toepassing de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor retourzendingen komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen en ACTuning, dan wel tussen ACTuning en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen opdrachtgever en ACTuning, is ACTuning niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van ACTuning.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ACTuning in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door opdrachtgever dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat ACTuning gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ACTuning kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien opdrachtgever aan ACTuning schriftelijk opgave doet van een adres, is ACTuning gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij opdrachtgever de aan ACTuning schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door ACTuning gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat ACTuning deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met ACTuning in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ACTuning vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 ACTuning is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 De opdrachtgever heeft het recht, een geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.
11.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

28/04/2018

Menu